Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy usług doradczych o charakterze prorozwojowym w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności KADIMEX S.A. poprzez pozyskanie usług doradczych o charakterze prorozwojowym w celu wdrożenia innowacji” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”, typ projektu: „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo”. Termin składania ofert: 02.11.2016 r. do godz. 9.00.

Zapytanie ofertowe z załącznikami