zmiana_formy_prawnej

Zawiadomienie o zmianie formy prawnej spółki

grafika zmiana formy prawnej KADIMEX sp. z o.o.

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, że w dniu 01 marca 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki KADIMEX Spółka Akcyjna w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numerów rachunków bankowych. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000878785)

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. KADIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki KADIMEX Spółka Akcyjna.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

KADIMEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  1. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa

KRS 0000878785,

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

REGON  145947900,

NIP 1182082411,