W jakim czasie muszę zrealizować zadanie?

Wbrew ogólnemu przekonaniu czas w jakim należy wykonać zadanie, jest  liczony od dnia otrzymania potwierdzenia o przyznaniu środków do nieprzekraczalnego terminu 31 grudnia 2021 roku (Końcowa data z jaką może zostać wystawiona i opłacona faktura za zakup sprzętu!)

Nie czekaj ze złożeniem zamówienia na otrzymanie umowy od Funduszu!

Fundusz sukcesywnie wysyła umowy oraz pozostałe dokumenty na adresy mailowe jednostek OSP. (adresy podane we wniosku)

Podpisałem umowę z Funduszem.. co dalej?

Otrzymane środki musisz wydatkować zgodnie z ofertą cenową, którą przesłałeś do FSUSR podczas składania wniosku. Środki te możesz wydać jedynie na sprzęt który znajduje się na wspomnianej wcześniej ofercie cenowej! Jednak w przypadku gdy któryś sprzęt z oferty nie jest dostępny, istnieje możliwość dokonania zmian w realizacji zadania, jednak musisz poinformować Fundusz w przeciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o braku towaru. Ze sprzętu który pozyskasz musisz korzystać minimum 2 lata od daty zakupu.  Po zakupie sprzętu koniecznie musisz umieścić tablicę informacyjną informującą o otrzymaniu dofinansowania na zakupiony sprzęt od FSUSR (Załącznik nr.2). Dodatkowo musisz samodzielnie prowadzić i przechowywać wszelką dokumentację potwierdzającą wydatkowanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem.

Rozliczenie

Zgodnie z wymaganiami, rozliczenie musisz złożyć w formie papierowej do godziny 16:00 31 stycznia 2022 roku w siedzibie Funduszu.

Podstawą do rozliczenia są:

 1. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe (załącznik nr. 3)
 2. Kopia faktur
 3. Kopia umów
 4. Kopia rachunków
 5. Kopia potwierdzeń przelewów
 6. Kopia innych dokumentów związanych z zadaniem ( w tym dokumentacja o zmianie przeznaczenia środków, w przypadku gdy sprzęt z oferty cenowej był niedostępny – czyt. pkt. 2)
 7. Łączna kwota faktur będąca sumą środków z Funduszu oraz wkładu własnego. (nie musicie kupować wszystkiego na jednej fakturze!)
 8. Wszelkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone: “Za zgodność z oryginałem” (musi to wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia)
 9. Każdy wydatek(pozycja Faktury) musi zostać opisana zgodnie z umową i wskazać merytorycznie do czego konkretny sprzęt posłuży. W opisie musimy zawrzeć numer umowy i datę jej zawarcia.
 10. Każdy dokument należy opisać zgodnie z Instrukcją Rozliczeniową (Załącznik nr.4 , Załącznik nr.4-2)

Faktury wykorzystane do rozliczenia finansowego z FSUSR nie mogą być podstawą do jakichkolwiek innych rozliczeń odrębnych projektów. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości Fundusz może wyznaczyć dodatkowy 14 dniowy termin na uzupełnienie dokumentacji. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni na czas dokumentacji, Fundusz sam wyliczy na podstawie przesłanych dokumentów odpowiednie kwoty.

Kary umowne

Zgodnie z umową w przypadku gdy nie przestrzegałeś warunków umowy, Fundusz może naliczyć karę w maksymalnej wysokości 2% wysokości dofinansowania.

Czy jest nieprzestrzeganie warunków umowy?

 • niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków,
 • nie umieszczenia tablicy informacyjnej,
 • nie złożenia rozliczenia,
 • nie udostępnienia do wglądu dokumentów

FSUSR może drogą sądową dochodzić wyższego odszkodowania, jeśli wartość szkody przekracza 2%. Kary są naliczane niezależne od wartości szkody i winy organizacji. W przypadkach szczególnych kary mogą zostać zwrócone. Kary umowne mogą się sumować i muszą być płacone niezwłocznie, do terminu będącego na wezwaniu z Funduszu. Kary pozostają w mocy, nawet jeśli odstąpisz od umowy.

Zwrot otrzymanych środków do Funduszu

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników  może zażądać zwrotu przesłanych środków jedynie w trzech przypadkach:

 • gdy otrzymana kwota nie została w żaden sposób wydana,
 • gdy nie złożyłeś rozliczenia,
 • gdy dotacja została wykorzystana w sposób sprzeczny ze zobowiązaniami

W powyższych przypadkach dofinansowanie należy zwrócić wraz z odsetkami na wskazane przez Fundusz konto w ciągu 7 dniu od otrzymania od nich zawiadomienia.

Sprawdź nasze Foldery Promocyjne!

Gwarantujemy dostępność produktów z naszych Folderów Promocyjnych do końca roku!

KP2024-KDX_baner_small

Katalog produktowy 2024

Najnowszy katalog produktowy, a w nim ubrania specjalne, rękawice, buty specjalne, armaturę wodno-pianową - wszytko objęte dotacjami m.in. WFOŚiGW, KSRG, MSWiA!
Baner_maly_pożary_traw