Dotacja Województwa Mazowieckiego dla OSP-2023!

Kto może wnioskować?

Wnioski mogą składać Gminy w imieniu OSP

Cel programu?

Celem zadania „OSP-2023”, jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez udzielenie pomocy finansowej gminom ze środków Województwa Mazowieckiego pozwalającej na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, nowy sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, środki łączności, a także wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie.

Termin składnaia wniosków

Wnioski należy składać w terminie: od 9 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r. Ostatecznym terminem składania wniosków jest 24 luty 2023 r.

UWAGA! Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wnioski należy składać zgodnie z zasadami zadania „OSP-2023”:

  • wyłącznie poprzez e-PUAP, z dopiskiem: „Wniosek OSP-2023”;
  • w terminie: od 9 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r. (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie);
  • na formularzu opracowanym na potrzeby zadania „OSP-2023”;
  • Gmina może złożyć tylko jeden wniosek na realizację zadania „OSP-2023” dla dowolnej ilości jednostki OSP z terenu gminy, przy czym może to być wniosek dotyczący dofinansowania zakupu samochodu/samochodów albo zakupu wyposażenia.

Kwota dofinansowania

W zależności od wnioskowanego sprzętu Gminy mogą uzyskać dofinansowanie na:

  • zakup nowych ciężkich lub średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego będzie wynosiła do 150 000 zł;
  • zakup nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego będzie wynosiła do 100 000 zł;
  • zakup nowego sprzętu specjalistycznego i/lub środków ochrony indywidualnej strażaka i/lub środków łączności i/lub wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego. Wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego dla gminy będzie wynosiła do 40 000 zł, do zakupywanego wyposażenia (bez względu na ilość wskazanych jednostek OSP). Maksymalne dofinasowanie ze środków Województwa nie może przekroczyć 50 % kosztów zakupu każdego rodzaju wyposażenia.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Przedmiotem wsparcia finansowego udzielonego gminom przez Województwo jest doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w niezbędny sprzęt do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:


– nowe ciężkie lub średnie samochody ratowniczo-gaśnicze ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe;

– nowe lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze;

– nowy sprzęt specjalistyczny i/lub środki łączności;

– środki ochrony indywidualnej strażaka np. rękawice strażackie, ubranie specjalne, hełmy strażackie, buty strażackie, itp.

– wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie takie jak pralki przemysłowe, suszarki oraz szafy do suszenia ww. odzieży specjalnej.

Więcej informacji

Polecane produkty: