Jedną z głównych zasad, którą kierują się Strażacy w swej pracy, jest przykazanie: Nie narażaj życia i zdrowia tam, gdzie nic osiągnąć się nie da. Żywioły (woda, ogień, wichura), trzęsienie ziemi, praca pod ziemią (w jaskiniach i kopalniach) sprawiają, że Strażak musi dopasować się do każdych, nawet ekstremalnie trudnych warunków pracy. Ratowanie ludz­kiego życia, zdrowia i mienia, zabezpieczanie terenu po wypadkach czy klęskach żywiołowych jest każdorazowo szczególnie obciążające dla Ra­townika. Dlatego też trudno wyobrazić sobie akcje interwencyjne służb ogniowych bez przygotowania. Ale nie tylko sprawność fizyczna, zgranie zespołu czy odpowiednio wyszkolenie załogi powinny być priorytetem. Aby bezpiecznie wrócić z każdej akcji, niezbędny jest sprzęt, na którym można w 100% polegać. Przystąpienie do akcji ratowniczej zaczyna się każdorazo­wo od oceny sytuacji z uwzględnieniem różnych czynników zagrożeń mię­dzy innymi takich jak: opady, wycieki niebezpiecznych substancji, pożary pojazdów, zadymienie. Szczególnie niebezpieczne są działania z możliwo­ścią kontaktu z przewodami pod napięciem elektrycznym, występujące chociażby przy usuwaniu skutków wichury, pożarach samochodów, rato­waniu poszkodowanych w zakładach pracy. W celu umożliwienia pracy strażakom firma Hubix przygotowała szeroką ofertę sprzętu do ratownic­twa technicznego

Na wyposażeniu każdej jednostki strażackiej powinien znajdować się profesjonalny sprzęt, który zabezpiecza pracę ratowników, pozwalając im skupić się na wykonywaniu czynności zgodnie z harmonogramem. O ile Straż Ogniowa (tak się dawniej nazywała Straż Pożarna) inwestowała co najwyżej w hełmy ze skórzanym kołnierzem, by chronić głowę przez iskrami, to na dzień dzisiejszy inwestycja w środki ochrony indywidualnej musi być o wiele bardziej rozbudowana. Coraz częstsze akcje z udziałem strażaków na drogach, w zakładach przemysłowych czy przy pożarach wielopoziomowych budowli, sprawiają, iż ratownicy muszą dokładniej przyglądać się sytuacji, w której uczestniczą. Dzięki zaopatrzeniu się we wskaźniki napięcia, umożliwiające wykrycie obecności napięcia, można ocenić stan zagrożenia i wdrożyć organizację akcji ratunkowej. W celu dodatkowej ochrony proponujemy użycie dielektrycznych bosaków i izo­lowanych nożyc, drążków, elektroizolacyjnych rękawic i obuwia o takich właściwościach, które pozwalają bardziej skupić się na działaniach po­mocowych wobec ludności.

SPRZĘT ELEKTROIZOLACYJNY DLA STRAŻY POŻARNEJ

Praca strażaków na terenie miejskim z zabudową wielopiętrową jest w na­szym kraju obciążona niezwykle wysokim ryzykiem. Wystarczy przyjrzeć się sieci zasilania, która w dużej części prowadzona jest na słupach i liniach napowietrznych. Wynikiem takiego stanu rzeczy każda większa wichura kończy się zniszczeniem większej lub mniejszej liczby przewodów poprzez starodrzewy. Uderzenie samochodem w słup trakcyjny może skutkować odcięciem zasilania dla części zabudowań lub sieci trakcyjnej. W takich sy­tuacjach dochodzi dodatkowo zagrożenie strażaków, którzy muszą zabez­pieczać teren, a szkody usuwać.

Kolejność działań w takich przypadkach, kiedy mamy do czynienia z za­grożeniem kontaktu z niezabezpieczonymi przewodami elektrycznymi, jest niezwykle istotna. Wyszkolony personel, profesjonalnie oceniający możliwo­ści rozpoczęcia działań ratowniczych, powinien być wyposażony w środki indywidualnej ochrony: rękawice, obuwie z wkładką przeciwprzepięciową, hełm z osłoną itp.

Na wyposażeniu wozu bojowego, wkraczającego do akcji, niezbędne będą każdorazowo akcesoria, które w sposób niepodważalny określą skalę zagrożenia. Przykładem tego może być drążkowy wskaźnik napięcia, który pozwala określić kolejność podejmowanych decyzji i działań. Po wstępnym rozpoznaniu terenu można skorzystać z pozostałych narzędzi i akcesoriów, dedykowanych pracy pod napięciem. Szerokie spektrum zastosowania narzędzi Hubix pozwala opanować rozmaite sytuacje zagrożenia, z którymi mają do czynienia służby ratownicze.

W procesie odciągania przewodów, które uniemożliwiają ewakuację z sa­mochodu po kolizji ze słupem trakcyjnym, pomocnym będzie się izolacyjny drążek z hakiem, bosakiem. Jego konstrukcja została specjalnie wzmoc­niona, by pewnie operować również z zachowaniem większego dystansu – nawet do 9 metrów – dzięki zastosowaniu zasady teleskopowego składa­ nia segmentów drążka. To wzmocnienie pozwala również na rozbudowanie zestawu o moduł piły (również akumulatorowej), sterowanej zdalnie z liną odciągową lub sekatora z linką, co umożliwi sprawne usunięcie gałęzi bez konieczności używania wysięgnika koszowego.

Gdy dochodzi do zerwania przewodów elektrycznych, należy ustalić, czy są one nadal pod napięciem. Świetnie sprawdzają się wtedy akcesoria, używane przy odcinaniu zasilania w następującej kolejności użycia: 1. izola­cyjna zarzutka, wyłączająca systemy bezpieczeństwa, 2. izolacyjny drążek do cięcia przewodów, 3. izolacyjny drążek z hakiem do odciągnięcia prze­ciętych przewodów. Inne narzędzia proponujemy przy konieczności odłą­czania napięcia w budynkach. Bezpieczniki można wyłączyć lub usunąć za pomocą izolacyjnych osłon z rękawem.

Przy uszkodzeniu przewodów jeszcze skuteczniejsze będą izolowane no­życe do cięcia żył kabli i przewodów. Podczas podjęcia działań ratow­niczych z udziałem osoby poszkodowanej w wyniku porażenia prądem elektrycznym (jeśli poszkodowany nadal ma kontakt z przewodem pod napięciem) należy odsunąć się ze strefy zagrożenia związanymi ze spa­dającymi gałęziami, przewodami czy innymi naturalnymi przeszkodami. W tego typu akcji ratowniczej, wysoką skuteczność wykazuje dwustron­ny elektroizolacyjny drążek z hakami, pozwalający na odciągnięcie ofia­ry porażenia od źródła napięcia nawet jeśli poszkodowany jest osobą o większej masie ciała.

Istotnym zagadnieniem jest przeszkolenie załóg strażackich w zakresie umiejętności oceny zagrożenia oraz stosowania odpowiedniego sprzętu. W chwili błyskawicznej akcji ratunkowej nie może być bowiem mowy o wąt­pliwościach, dotyczących wyboru odpowiedniego sprzętu.

Dlatego tak ważne jest, aby w procesie podejmowania decyzji oraz w pro­cesie zamówienia narzędzi i sprzętu, stawiać na współpracę z odpowie­dzialnym polskim producentem. Sprzęt dielektryczny musi spełniać wyśru­bowane normy pracy w dedykowanych warunkach. Wszystkie narzędzia i sprzęt produkowane przez firmę Hubix są poddawane rygorystycznym badaniom laboratoryjnym i spełniają wyśrubowane normy polskie i mię­dzynarodowe. Badania przeprowadzane w naszym laboratorium polegają między innymi na poddawaniu sprzętu i narzędzi testom przeprowadza­nym w symulowanych, ekstremalnych warunkach, znacznie przekracza­jących swoimi wartościami warunki, z którymi służby ratunkowe mogą się realnie zetknąć. Pozwala to z pełną odpowiedzialnością wypuszczać na rynek sprzęt, sprawdzony w różnorodnych sytuacjach.

W zgodzie z normą PN-EN IEC 60900:2018-10

Nasze narzędzia, wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN IEC 60900:2018-10 („Prace pod napięciem – Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu prze­miennym do 1 000 V i napięciu stałym do 1 500 V”), ułatwiają pracę Strażakom, ale przede wszystkim znacząco podnoszą bezpieczeństwo ich użytkowników. Drugim przykładem mogą być rękawice ochronne elektroizolacyjne. Wykony­wane i badane zgodnie z normą PN-EN 60903:2006 („Prace pod napięciem – Rękawice z materiału izolacyjnego”), są podzielone na różne klasy, zależne od wartości napięcia, na które narażeni mogą być Strażacy. Dodatkowo, ręka­wice elektroizolacyjne należy stosować razem z dwoma innymi: z rękawicami bawełnianymi (noszonymi pod rękawicami elektroizolacyjnymi) oraz z rękawi­cami ochronnymi. Rękawice bawełniane mają za zadanie wchłaniać wilgoć i stanowią zabezpieczenie dłoni przed nadmiernym poceniem podczas wy­konywania prac pod napięciem. Natomiast rękawice ochronne stanowią za­bezpieczenie rękawic elektroizolacyjnych klasy „00” i „0” przed uszkodzeniami mechanicznymi, podczas wykonywania prac pod napięciem.

Dodatkowym atutem produktów Hubix są testy narzędzi i sprzętu ochronnego na poligonie, we współpracy ze specjalistami i praktykami ze straży pożarnej. To od Strażaków dowiadujemy się, jakie rozwiązania się sprawdzają w praw­dziwych, a nie symulowanych warunkach. Z doświadczenia Straży Pożarnej czerpiemy wiedzę, która pomaga stworzyć nam narzędzia ich pracy stano­wiące potem wyposażenie wozu bojowego a które sprawiają, że działania w realnych warunkach stają się łatwiejsze i bezpieczniejsze dla Strażaków.

Narzędzia i środki ochrony indywidualnej, produkowane przez Hubix, po­siadają pełną dokumentację, która w sposób klarowny przedstawia spo­sób ich użycia, parametry techniczne oraz normy, zgodnie z którymi zostały wyprodukowane i przebadane, zanim trafiły do rąk użytkownika.

Badania okresowe

Na koniec pragniemy przypomnieć, jak bardzo ważną sprawą jest dbałość o narzędzia i sprzęt elektroizolacyjny. Zawsze należy pamiętać o podda­waniu sprzętu okresowym badaniom. Zarysowania czy pęknięcia dyskwa­lifikują sprzęt, gdyż dielektryk traci wtedy swoje właściwości i powinien zo­stać wycofany z użytkowania. Również zanieczyszczenie czy zawilgocenie sprzętu może skutkować porażeniem w trakcie wykonywania prac pod na­pięciem.

Dla własnego bezpieczeństwa, użytkownicy powinni utrzymywać porzą­dek w wozach bojowych. Każdą sztukę osprzętu należy poddać dokładnej ewidencji i nadzorowi. Należy przechowywać go w miejscu suchym, z dala od słońca, w atmosferze nieagresywnej chemicznie, w temperaturze do 25 stopni Celsjusza. Należy również pamiętać, aby narzędzia i sprzęt do prac pod napięciem poddawać okresowym badaniom wytrzymałości elek­trycznej w specjalistycznych laboratoriach.

Szkolenia

Zachęcam do udziału w szkoleniach specjalistycznych, dedykowanych funkcjonariuszom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, których organizatorem jest Hubix. Tematyka szkoleń to między innymi: „Odłączanie zasilania energetycznego do obiektów objętych akcją ratowniczo – gaśniczą i zasady postępowania w przypadkach leżących na ziemi przewodów uszkodzonych linii energetycznych” czy „Wycinka gałęzi i usuwanie obcych ciał zgodnie z instrukcjami PPN”. Szkolenia odbywają się na poligonie doświadczalnym należącym do firmy Hubix. Podczas takich szkoleń, uczestnicy kursów zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną.