Dotacja Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Cel programu?

Głównym celem zadania publicznego jest utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa łódzkiego poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego i poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie dlatego zachodzi konieczność uzupełnienia stanów posiadania sprzętu i wyposażenia jednostek OSP województwa łódzkiego. Zadanie publiczne zgłaszane do otwartego konkursu ofert będzie realizowane poprzez dokonanie przez jednostki ochotniczych straży pożarnych zakupu niezbędnego sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz wyposażenie strażaków ochotników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

Termin składania wniosków

Oferty należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2024 r. do godz. 16:00. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie rekomenduje się zamieszczenie dopisku Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa oraz nazwa zadania na które jest składana oferta.

Kwota dofinansowania

Do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 20 000,00 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w poniższym “Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu

Zakupiony w ramach Programu sprzęt musi spełniać minimalne wymagania techniczne i/lub posiadać wymagane certyfikaty – zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Więcej informacji

Sprawdź nasz Katalog produktowy!

Polecane produkty: