Dotacja 2024 – Pomorskie OSP

Kto może wnioskować?

O dofinansowanie zakupów sprzętu mogą wnioskować gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie, liczące do 5 tys. mieszkańców. We wniosku można wskazać dowolną liczbę jednostek OSP w gminie.

Cel programu?

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 16.01.2023 r. do 23.01.2023 r.

Kwota dofinansowania

Do 70 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 10 000,00 i nie więcej niż 20 000,00 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wymagany kład własny: 30%

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Dofinansowanie można zatem przeznaczyć np. na pompy, ubrania bojowe, środki łączności, piły czy nożyce. Może to również być wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie takie jak pralki przemysłowe, suszarki oraz szafy do suszenia odzieży specjalnej, zależnie od konkretnych potrzeb danej jednostki. Z finansowania wyłączony został zakup mundurów galowych.

Więcej informacji

Lista sprzętu objętego dotacją:

Polecane produkty: