MAŁOPOLSKIE OSP 2024 – Dotacja Samorządu Województwa Małopolskiego

Kto może wnioskować?

Podmiotami uprawnionymi do składania formularzy są Gminy.

Gmina może złożyć jeden formularz na każdą z części:

 1. część A – na jedną jednostkę OSP z jej terenu,
 2. część B – na jedną jednostkę OSP z jej terenu,
 3. część C – na dowolną liczbę jednostek OSP z jej terenu,
 4. część D – na jedną jednostkę OSP z jej terenu.

Cel programu?

Celem programu jest podniesienie polepszenie warunków pracy strażaków działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz środowiska i mienia społeczności lokalnej.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie do 31.01.2024 r.

Kwoty dofinansowania

 • Część A: Prace budowlano-remontowe remiz strażackich

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść do 60 000 zł, ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac budowlano-remontowych remiz strażackich.

Obiekt, w którym wykonywane będą prace musi być własnością gminy albo OSP. Gmina może przekazać dotację jednostce OSP korzystającej z remizy, na którą zostanie przyznana pomoc finansowa, na realizację wnioskowanych zadań na mocy art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 194 z późn. zm.). Przekazanie dotacji jednostce OSP przez Gminę jest obligatoryjne w przypadku, gdy jednostka OSP posiada tytuł prawny do władania obiektem.

 • Część B: Zakup samochodu strażackiego bądź pojazdu typu quad

Kwota przyznanej dotacji na zakup ww. samochodów i pojazdu typu quad może wynieść maksymalnie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

(Zakupione samochody i pojazdy typu quad mogą być nowe lub używane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2008 r., W zakresie samochodów należy obowiązkowo posiadać świadectwo CNBOP, jeśli samochód zgodnie obowiązującymi przepisami tego wymaga).

 • Część C: Zakup odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1, noszy ratowniczych i udział w kursie KPP bądź recertyfikacji KPP.

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść do 30 000 zł. Kwota przyznanej dotacji na zakup ww. zakresu może wynieść maksymalnie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

 • Część D: Zakup pompy przewoźnej dużej wydajności powyżej 10 000 l/min wraz z wyposażeniem

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść do 80 000 zł. Kwota przyznanej dotacji na zakup pompy może wynieść maksymalnie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Część A: Prace budowlano-remontowe remiz strażackich

Zakres prac obejmuje:

 1. zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonywania prac budowlano-remontowych, o których mowa w pkt. 2, które zostaną wykorzystane w bieżącym roku kalendarzowym (co zostanie poświadczone w opisie na fakturze),
 2. wykonanie prac budowlano-remontowych (w tym robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane), w szczególności dotyczących części operacyjno-technicznej remizy, zagospodarowania terenu wokół tej remizy, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zbierania i zagospodarowania wód opadowych,
 3. wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Część B: Zakup samochodu strażackiego bądź pojazdu typu quad

Zakres obejmuje zakup:

 1. samochodu pożarniczego lekkiego do 3 t,
 2. samochodu rozpoznawczo – ratowniczego,
 3. samochodu ratowniczo – gaśniczego:
  • lekkiego od 3 t do 7,5 t,
  • średniego,
  • ciężkiego,
 4. pojazdu typu quad.

Część C: Zakup odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1, noszy ratowniczych i udział w kursie KPP bądź recertyfikacji KPP.

Zakres obejmuje zakup:

 1. ubrań koszarowych,
 2. ubrań ochronnych,
 3. rękawic,
 4. kominiarek strażackich,
 5. butów strażackich,
 6. hełmów,
 7. bluz polarowych,
 8. kurtek typu softshell,
 9. organizacyjnych koszulek typu polo,
 10. t-shirtów,
 11. zestawów PSP R1,
 12. noszy ratowniczych i
 13. udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji.

Część D: Zakup pompy przewoźnej dużej wydajności powyżej 10 000 l/min wraz z wyposażeniem

Zakres obejmuje zakup pompy przewoźnej dużej wydajności powyżej 10 000l/min wraz z wyposażeniem.

Więcej informacji

Potrzebujesz ofertę? NAPISZ!

Dział handlowy:
☎️ +48 22 864 99 66
✉️ handlowy@kadimex.pl

Polecane produkty: