Dotacje WFOŚiGW dla OSP 2024 – woj. małopolskie

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Cel programu?

Celem Programu jest udzielenie pomocy finansowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego dla poszerzenia zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienie gotowości ich Dziecięcym lub/i Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) do późniejszych działań realizowanych w tych jednostkach OSP.

Termin składania wniosków

Termin naboru wniosków: od 14.02.2024 r. do 01.03.2024 r.

Kwota dofinansowania

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych brutto zadania.

Pula środków w ramach naboru: 200 000,00 zł.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

W ramach Programu można ubiegać się o:

  • dofinansowanie na zakup:
    1. umundurowania i wyposażenia osobistego dla członków MDP
    2. sprzętu służącego do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych dla MDP
    3. sprzętu i modeli szkoleniowych do nauki udzielania pierwszej pomoc dla MDP

Więcej informacji

Polecane produkty: