Dotacja WFOŚiGW w ramach programu Ekostrażak – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. Łódzkiego

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa łódzkiego.

Cel programu?

Podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych lub podczas likwidacji skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi oraz podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Termin składnaia wniosków

Wnioski należy składać w terminie od dnia 05.03.2024 r. do dnia 08.03.2024 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie programu.

Kwota dofinansowania

Intensywność dofinansowania wynosi do 95 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 25.000,00 zł i nie mniej niż 10.000,00 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup specjalistycznego sprzętu  i wyposażenia wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla środowiska zgodnie z „Wykazem rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” stanowiącym załącznik do Programu, poniesione po dniu złożenia wniosku w Funduszu.

Więcej informacji:

https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow/programy-priorytetowe-dla-beneficejntow/jednostki-samorzadu-terytorialnego-i-pozostale-podmioty-dla-beneficjentow/141-programy-priorytetowe-2024/1083-ekostrazak-dofinansowanie-zakupu-sprzetu-i-wyposazenia-dla-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych

Polecane produkty: