Dotacje WFOŚiGW dla OSP 2023 – woj. Zachodniopomorskie

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wnioski w naborze mogą złożyć jednostki OSP, które nie otrzymały dofinansowania w ramach V i VI edycji Programu „Mały Strażak” w roku 2022

Cel programu?

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Termin składnaia wniosków

Od dnia 13 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. W przypadku wyczerpania puli środków, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu.

Kwota dofinansowania

Poziom dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednej jednostki OSP wynosi 25.000,00 zł.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w poniższym “Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu

Zakupiony w ramach Programu sprzęt musi spełniać minimalne wymagania techniczne i/lub posiadać wymagane certyfikaty – zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Więcej informacji

Lista sprzętu objętego dotacją:

Polecane produkty: