Dotacje WFOŚiGW dla OSP 2023 – woj. Pomorskie

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Cel programu?

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Termin składnaia wniosków

Do  31 marca 2023 roku. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 31.05.2023 r. Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie opublikowana do 02.06.2023 r.

Kwota dofinansowania

Do 100% kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW lub Funduszu, lecz nie więcej niż 25 000 zł dla jednej jednostki OSP.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w poniższym “Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu

Zakupiony w ramach Programu sprzęt musi spełniać minimalne wymagania techniczne i/lub posiadać wymagane certyfikaty – zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Więcej informacji

Lista sprzętu objętego dotacją:

Polecane produkty: