Dotacje WFOŚiGW dla OSP 2023 – woj. Małopolskiego

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Cel programu?

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Termin składnaia wniosków

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od dnia 13 lutego 2023 r. do dnia 27.02.2023

Kwota dofinansowania

Do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 25 000,00 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Minimalny koszt kwalifikowany dla realizowanego zadania nie może być mniejszy niż 10 000 zł.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w poniższym “Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu

Zakupiony w ramach Programu sprzęt musi spełniać minimalne wymagania techniczne i/lub posiadać wymagane certyfikaty – zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Więcej informacji

Lista sprzętu objętego dotacją:

Polecane produkty: