Dotacje WFOŚiGW dla OSP 2023 – woj. Łódzkiego

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Cel programu?

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Termin składnaia wniosków

Wnioski należy składać w terminie od dnia 13.02.2023 r. do  17.02.2023 r.

Kwota dofinansowania

Intensywność dofinansowania wynosi 99 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia lecz nie więcej niż 25 tys. zł i nie mniej niż 10 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w poniższym “Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu

Zakupiony w ramach Programu sprzęt musi spełniać minimalne wymagania techniczne i/lub posiadać wymagane certyfikaty – zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Więcej informacji

Lista sprzętu objętego dotacją:

Wyposażenie osobiste ochronne strażaka
1. Ubranie specjalne Min. Dwu częściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
2. Buty specjalne strażackie skórzane Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
3. Buty specjalne strażackie gumowe Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
4. Rękawice specjalne Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
5. Kominiarka niepalna strażacka Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
6. Hełm strażacki Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
7. Ubranie koszarowe Minimum trzy częściowe (bluza, spodnie, czapka koszarowa)
8. Spodnie pilarza
9. Wodery
10. Kombinezon ochronny na owady Min. trójwarstwowy.
11. Aparat powietrzny nadciśnieniowy Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
12. Butla do aparatu powietrznego
13. Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
14. Sygnalizator bezruchu Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
15. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym
Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
1. Drabina przenośna ratownicza Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
2. Agregat prądotwórczy Jedno- lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA
3. Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
4. Motopompa pożarnicza Wydajność pompy min 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
5. Pompa pływająca Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
6. Zbiornik przenośny na wodę Pojemność zbiornika min. 2000 dm3
7. Wąż ssawny Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
8. Wąż tłoczny Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
9. Smok ssawny Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
10. Prądownica wodna Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
11. Prądownica pianowa Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
12. Wytwornica piany Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
13. Kurtyna wodna Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
14. Zasysasz liniowy Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
15. Rozdzielacz Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
16. Zbieracz Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
17. Stojak hydrantowy Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
18. Tłumica
19. Topór/innopur/siekierołom/narzędzie wielofunkcyjne
20. Pilarka do drewna Moc silnika min 2,2 kW.
21. Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych Moc silnika  min. 4,0 kW.
22. Piła tarczowa do stali i betonu Moc silnika min. 3,0 kW.
23. Detektor prądu przemiennego
24. Detektor do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla Wielo- lub jednogazowy
25. Wentylator oddymiający Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h
26. Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej
27. Sprzęt do oznakowania terenu akcji
28. Parawan ochronny
29. Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG
30. Siodełko wężowe
31. Mostek przejazdowy
32. Sito kominowe
33. Spalinowy opryskiwacz plecakowy Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm3
34. Bosak dielektryczny
35. Nożyce dielektryczne
37. Latarka kątowa
38. Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów
39. Podpora stabilizująca
40. Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP
41. Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m
42. Wysokociśnieniowy agregat wodno– pianowy do samochodu pożarniczego
43. Ratowniczy sprzęt hydrauliczny
44. Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem
Sprzęt łączności
1. Radiotelefon przenośny Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.
2. Ładowarka do radiotelefonu przenośnego
3. Radiotelefon przewoźny Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.
4. System selektywnego alarmowania
5. Megafon
6. Syrena alarmowa

Polecane produkty: