Dotacje WFOŚiGW dla OSP 2023 – woj. Warmińsko-Mazurskie

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Cel programu?

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Termin składnaia wniosków

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w systemie wniosków w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. (piątek) do godziny 15.00

Kwota dofinansowania

Do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 25 000,00 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wkład własny nie jest wymagany!
Dopuszcza się możliwość dofinansowania z innych źródeł, w szczególności ze środków WFOŚiGW.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w poniższym “Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu

Zakupiony w ramach Programu sprzęt musi spełniać minimalne wymagania techniczne i/lub posiadać wymagane certyfikaty – zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Więcej informacji

Lista sprzętu objętego dotacją:

Polecane produkty: