Dotacje WFOŚiGW dla OSP 2023 – woj. Kujawsko-Pomorskiego

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Cel programu?

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Termin składnaia wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 13.02.2023 r. od godz. 7:00 do 28.02.2023 r. do godz. 15:00

Kwota dofinansowania

Do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 20 000,00 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w poniższym “Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu

Zakupiony w ramach Programu sprzęt musi spełniać minimalne wymagania techniczne i/lub posiadać wymagane certyfikaty – zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Więcej informacji

Lista sprzętu objętego dotacją:

Polecane produkty: