Dotacje 2024 – Lubelskie wspiera OSP

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Cel programu?

Głównym celem zadania jest utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubelskiego poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie. Zadanie publiczne z zakresu bezpieczeństwa publicznego zostało określone w „Programie współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Termin składania wniosków

Oferty na realizację zadania publicznego w wersji papierowej można składać w terminie: do 26 stycznia 2024 r. do godz. 15:30.

Kwota dofinansowania

Do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 10 000,00 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Pomoc finansowa może zostać przyznana na:

  1. zakupy bieżące (tj. zakup węży pożarniczych, latarek, hełmów, radiotelefonów itp.);
  2. zakup umundurowania rozumianego jako specjalistyczna odzież ochronna wykorzystywana w akcjach ratowniczo-gaśniczych (typu ubrania ochronne, buty, rękawice strażackie, kominiarki itp.);
  3. zakup lub remont specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego/ratowniczego (tj. zestawów hydraulicznych, motopomp itp.); oraz remont lub zakup pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych itp.);
  4. wydatki administracyjne związane z obsługą projektu, w tym koszty o charakterze finansowym, nadzorczym i kontrolnym, m.in. związane z koordynacją projektu, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania (nie więcej niż 5% wartości zadania, maksymalnie 300 zł),

przy czym z dotacji mogą być sfinansowane wyłącznie koszty:

  1. niezbędne do realizacji zadania;
  2. uwzględnione w kosztorysie zadania;
  3. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;
  4. udokumentowane dowodami księ12gowymi;
  5. spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Więcej informacji

Polecane produkty: