Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r.

Kto może wnioskować?

Nabór adresowany jest do gmin z terenu województwa śląskiego

Cel programu?

Celem Konkursu jest udzielenie gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu województwa śląskiego z przeznaczeniem dla jednostek OSP na zapewnienie gotowości operacyjnej poprzez zakup umundurowania, sprzętu ratowniczo – gaśniczego i wyposażenia operacyjnego.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie do dnia 15.02.2024.

Kwota dofinansowania

Do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalna wysokość pomocy finansowej z budżetu województwa śląskiego dla jednego Beneficjenta (Gminy) może wynieść do 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Kwota na jedną jednostkę ochotniczej straży pożarnej nie może przekroczyć 10 000,00 zł

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Pomoc finansowa określona w ust. 2 może zostać przyznana zarówno na:

  • zadania bieżące (tj. zakup węży pożarniczych, latarek, hełmów, radiotelefonów itp., zakup umundurowania rozumianego jako specjalistyczna odzież ochronna wykorzystywana w akcjach ratowniczo – gaśniczych typu ubrania ochronne, buty, rękawice strażackie, kominiarki itp.
    UWAGA: ubrania koszarowe stanowią wydatek niekwalifikowany. Nie są zaliczane do kategorii specjalistycznej odzieży ochronnej wykorzystywanej w akcjach ratowniczo-gaśniczych), jak i zadania inwestycyjne (tj. zakup zestawów hydraulicznych, motopomp   ).
  • W ramach powyższej pomocy dopuszczalny jest remont specjalistycznego sprzętu    przeciwpożarowego/ratowniczego oraz remont lub zakup pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych itp.)
  • Koszty legalizacji, przeglądu technicznego sprzętu i wyposażania oraz przesyłki dotyczące zamawianego sprzętu/umundurowania stanowią wydatek niekwalifikowany.

Więcej informacji

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-konkurs-marszalkowski-pt-zwiekszenie-potencjalu-ratowniczego-ochotniczych-strazy-pozarnych-wojewodztwa-slaskiego-w-2024-r.html

Polecane produkty: