Kwiecień 2021

Zawiadomienie o zmianie formy prawnej spółki

grafika zmiana formy prawnej KADIMEX sp. z o.o.

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, że w dniu 01 marca 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki KADIMEX Spółka Akcyjna w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numerów rachunków bankowych. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000878785)

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. KADIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki KADIMEX Spółka Akcyjna.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

KADIMEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  1. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa

KRS 0000878785,

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

REGON  145947900,

NIP 1182082411,

NABÓR! Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych woj. Kujawsko-Pomorskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, którego beneficjentami są jednostki ochotniczej straży pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, wskazane przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jako organizatora krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz dowodzącego działaniami ratowniczymi na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1499 ze zm.), posiadającego wiedzę odnośnie potrzeb jednostek ochotniczych straży pożarnych w zakresie doposażenia.

 

Termin naboru wniosków: od dnia 01.03.2021 do dnia 31.03.2021 r.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy – max. 15 tyś. złotych oraz 100% kosztów kwalifikowanych.

Wniosek do pobrania: TUTAJ

Poniżej prezentujemy wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z produktami proponowanymi przez nas.

Wyposażenie osobiste ochronne strażaka

Sprzęt łączności

  • Radiotelefon przenośny (Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.)
  • Ładowarka do radiotelefonu przenośnego
  • Radiotelefon przewoźny
  • Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.
  • System selektywnego alarmowania
  • Megafon
  • Syrena alarmowa

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

*Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej – wydane przez CNBOP w Józefowie